WALIS sertifikuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti buitinių ir joms pagal cheminę sudėtį artimų nuotekų valymui, t.y. valyti buitines nuotekas, susidarančias virtuvės, vonios, WC ir kitose panašios paskirties patalpose. Buitinių nuotekų valymo įrenginys nėra skirtas lietaus ir paviršinių nuotekų surinkimui.

WALIS nuotekų valymo įrenginiai pagaminti iš stikloplasčio. Visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek vidiniai konstrukciniai  elementai  yra patvarūs, atsparūs korozijai. Įrenginio talpos išbandytos hidrauliniais testais bei atlikus mechaninio atsparumo bandymus.

Walis
1 Įtekėjimo vamzdis
2 Anaerobinė kamera
3 Anoksinė kamera – denitrifikatorius
4 Aeracinė kamera – nitrifikatorius
5 Antrinis nusodintuvas
6 Difuzoriai
7 Cirkuliacinio veikliojo dumblo erliftas
8 Denitrifikuojamo mišinio erliftas
9 Persipylimo iš aeracinės kameros į antrinį nusodintuvą vamzdis
10 Persipylimo briauna
11 Dantytos formos briauna
12 Išvalyto vandens surinkimo latakas
13 Išvalyto vandens ištekėjimo vamzdis
14 Oro burbulų generatoriai
15 Perforuoti vamzdeliai oro tiekimui
16 Kėlimo kilpos
16 Kėlimo kilpos
 1. Įtekėjimo vamzdis
 2. Anaerobinė kamera
 3. Anoksinė kamera – denitrifikatorius
 4. Aeracinė kamera – nitrifikatorius
 5. Antrinis nusodintuvas
 6. Difuzoriai
 7. Cirkuliacinio veikliojo dumblo erliftas
 8. Denitrifikuojamo mišinio erliftas
 9. Persipylimo iš aeracinės kameros į antrinį nusodintuvą vamzdis
 10. Persipylimo briauna
 11. Dantytos formos briauna
 12. Išvalyto vandens surinkimo latakas
 13. Išvalyto vandens ištekėjimo vamzdis
 14. Oro burbulų generatoriai
 15. Perforuoti vamzdeliai oro tiekimui
 16. Kėlimo kilpos

Nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymo procesas, artimas gamtoje vykstančiam natūraliam irimo procesui. Biologiniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai mikroorganizmai, besivystantys deguonimi prisotintoje aplinkoje. Nuotekoms maišantis su smulkiais burbuliukais tiekiamu oru susidaro veiklusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Veikiamas gravitacijos jėgos veiklusis dumblas atsiskiria ir nusėda, o išvalytas skaidrus, bekvapis vanduo vamzdžiu nuvedamas į išleidimo vietą.

WALIS nuotekų valymo įrenginiai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento normatyvus azoto bei fosforo šalinimui iš buitinių nuotekų. Šių medžiagų šalinimui biologiniu būdu pasitelkiama AAO technologija, naudojama didesnio našumo nuotekų valyklose, kas leidžia užtikrinti aukštesnį nuotekų išvalymo lygį nei įprastai reglamentuojama iki 5 m3/d našumo valykloms. Remiantis šia technologija, azotas šalinamas nitrifikacijos-denitrifikacijos procesų pagalba, o fosforas kaupiamas veikliajame dumble ir yra pašalinamas kartu su jo pertekliumi.

Nuotekos įtekėjimo vamzdžiu (1) savitaka patenka į įrenginio anaerobinę kamerą (2), į kurią cirkuliacinio veikliojo dumblo erlifto (7) pagalba grąžinamas apytakinis veiklusis dumblas iš antrinio nusodintuvo (5). Šioje zonoje palaikant anaerobines sąlygas (nesant ištirpusio deguonies) didžioji  dalis  fosforo  junginių (organinio  fosforo, polifosfatų ir  kt.)  virsta tirpiais fosfatais,  kurie  panaudojami  tolesniame  nuotekų valymo  procese  ir  kaupiasi  veikliajame  dumble. Nuotekų ir dumblo mišinys iš šios zonos patenka į anoksinę  (3) kamerą  (denitrifikatorių), į kurią erliftais (8) grąžinamas nitrifikuotas dumblo mišinys iš aeracinės zonos. Anoksinėje kameroje, kur ištirpusio deguonies yra labai mažai, azotas pašalinamas iš nitratų, esančių grąžintame nitrifikuotame dumblo mišinyje, nitratai skaidomi į  azotą  ir  deguonį bei dalis  azoto  pasišalina  iš  nuotekų  dujinio  azoto  pavidalu. Išsiskyręs deguonis sunaudojamas organinių teršalų oksidavimui ir nitrifikacijai.

Vėliau mišinys patenka į oksidacinę zoną – aeravimo (4) kamerą (nitrifikatorių), kurioje  vyksta  naujai pritekėjusių  teršalų   biocheminė  oksidacija  ir  azoto   junginių  nitrifikavimas. Aeracijai  naudojami difuzoriai (6),  kurie  pakankamai  smulkiai  disperguoja  orapūtės  tiekiamą  orą  ir  gerai  jį  ištirpina  valomų  nuotekų ir  veikliojo  dumblo  mišinyje. Orapūte tiekiamas oras tiekimo vamzdžiu  nukreipiamas į  apatinę  aeracinės kameros dalį,  kur  pro difuzorius  (6) smulkiais burbuliukais kyla aukštyn, prisotindamas deguonimi valomų nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį. Organiniai teršalai skaidomi ir didžiąja  dalimi oksiduojami iki anglies dvideginio ir  vandens, o amonio ir organinio azoto pagrindinė masė virsta nitratais. Dalis išvalytų nuotekų ir veikliojo dumblo  mišinio  erlifto  (8) pagalba  iš  aeracinės kameros (4) grąžinama į ankstesnį nuotekų valymo etapą – anoksinę kamerą (3), o kita dalis persipylimo vamzdžiu (9) patenka į antrinį  nusodintuvą (5). Jame veikiamas gravitacijos jėgos veiklusis dumblas atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, iš kur jis vėl grąžinamas į pradinį nuotekų valymo etapą – anaerobinę kamerą (2). Išvalytas vanduo liejasi per persipylimo (10) bei per dantytos formos (11) briaunas, sulaikančias dumblo likučius, ir kaupiasi jo surinkimo latake  (12), iš kurio  išteka iš įrenginio  ištekėjimo vamzdžiu (13) į numatytą išleidimo vietą. Siekiant išvengti veikliojo dumblo dalelių iškilimo ir galimo jų susikaupimo antrinio nusodintuvo (5) paviršiuje, jo viršuje sumontuoti oro vamzdeliai  – oro  burbulų  generatoriai (14), skirti iškilusio dumblo sluoksniui  suardyti. Į juos oras tiekiamas tos pačios orapūtės pagalba kaip ir kitiems technologiniams poreikiams. Veikliojo dumblo palaikymui pakibusioje būsenoje anaerobinėje (2) ir anoksinėje (3) kamerose periodiškai vykdomas nuotekų  maišymas suspaustu oru, tiekiamu į kamerų dugną perforuotais vamzdeliais (15), kuriuose esančios angos užtikrina maišymą stambiais burbuliukais, taip neleidžiant ištirpti deguoniui ir palaikant reikiamas anaerobines ir anoksines sąlygas. Maišymo periodiškumas  ir intensyvumas  nustatomi įrenginio paleidimo, derinimo  darbų metu.

Įrenginio paleidimo, derinimo darbų trukmė – iki 4 savaičių, kuomet nuotekų išvalymo laipsnis pasiekia projektuojamą lygį.

Walis nuotekų valymo įrenginio valdiklis

Nuotekų valymo įrenginio veikimas yra visiškai automatizuotas. Įrenginio darbą reguliuoja išmanus GSM valdiklis, skirtas valdyti įrenginyje vykstančius aeracijos ir cirkuliacijos procesus. Jo pagalba pagal suprogramuotus laiko intervalus keičiant elektromagnetinio vožtuvo padėtį reguliuojamas tiekiamo oro srautas kolektoriuose bei orapūtės darbas. Valdiklis fiksuoja momentinius sistemos veikimo duomenis ir galimus nuokrypius, bei esant sutrikimams apie juos informuoja gamintoją arba oficialius gamintojo atstovus, teikiančius nuotekų valymo įrenginių techninio aptarnavimo paslaugas.

WALIS biologiniai nuotekų valymo įrenginiai standartiškai komplektuojami su HIBLOW (Japonija) orapūtėmis.

 

Nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, užtraukia baudžiamąją atsakomybę!

Turite klausimų?

Susisiekite