WALIS sertificētās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir paredzētas sadzīves notekūdeņu un ķīmiskā sastāva ziņā līdzīgu notekūdeņu attīrīšanai no virtuvēm, vannas istabām, tualetēm un citām līdzīgas izmantošanas telpām. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav paredzētas lietus un virszemes ūdeņu savākšanai.
WALIS notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izgatavotas no stikla šķiedras. Visi galvenie konstrukcijas elementi, gan ārējie, gan iekšējie, ir izturīgi pret koroziju. Iekārtas tvertnēm ir veikti hidrauliskie un mehāniskās izturības testi.
Walis
1 Įtekėjimo vamzdis
2 Anaerobinė kamera
3 Anoksinė kamera – denitrifikatorius
4 Aeracinė kamera – nitrifikatorius
5 Antrinis nusodintuvas
6 Difuzoriai
7 Cirkuliacinio veikliojo dumblo erliftas
8 Denitrifikuojamo mišinio erliftas
9 Persipylimo iš aeracinės kameros į antrinį nusodintuvą vamzdis
10 Persipylimo briauna
11 Dantytos formos briauna
12 Išvalyto vandens surinkimo latakas
13 Išvalyto vandens ištekėjimo vamzdis
14 Oro burbulų generatoriai
15 Perforuoti vamzdeliai oro tiekimui
16 Kėlimo kilpos
16 Kėlimo kilpos
 1. Įtekėjimo vamzdis
 2. Anaerobinė kamera
 3. Anoksinė kamera – denitrifikatorius
 4. Aeracinė kamera – nitrifikatorius
 5. Antrinis nusodintuvas
 6. Difuzoriai
 7. Cirkuliacinio veikliojo dumblo erliftas
 8. Denitrifikuojamo mišinio erliftas
 9. Persipylimo iš aeracinės kameros į antrinį nusodintuvą vamzdis
 10. Persipylimo briauna
 11. Dantytos formos briauna
 12. Išvalyto vandens surinkimo latakas
 13. Išvalyto vandens ištekėjimo vamzdis
 14. Oro burbulų generatoriai
 15. Perforuoti vamzdeliai oro tiekimui
 16. Kėlimo kilpos
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notiek bioloģisks notekūdeņu attīrīšanas process, kas ir līdzīgs dabā notiekošajam dabiskās sadalīšanās procesam. Bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanā tiek izmantoti aerobie mikroorganismi, kas attīstās ar skābekli piesātinātā vidē. Notekūdeņiem sajaucoties ar gaisu, kas tiek piegādāts ar sīkiem burbulīšiem, veidojas aktīvās dūņas (aerobo mikroorganismu un notekūdeņu piesārņotāju daļiņas). Tās sadala organiskās vielas vienkāršākos ķīmiskos savienojumos, kas pārvēršas oglekļa dioksīdā un ūdenī. Gravitācijas spēka iedarbībā aktīvās dūņas atdalās un nogulsnējas, savukārt attīrītais bezsmaržas ūdens pa cauruli tiek novadīts uz izvadīšanas vietu.
WALIS notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst Notekūdeņu apsaimniekošanas noteikumu standartiem par slāpekļa un fosfora atdalīšanu no sadzīves notekūdeņiem. Bioloģiskajā attīrīšanā izmanto AAO tehnoloģiju, kas tiek izmantota lielākas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un ļauj sasniegt augstāku notekūdeņu attīrīšanas līmeni, nekā tas parasti ir noteikts attīrīšanas iekārtām ar jaudu līdz 5 m3/d. Izmantojot šo tehnoloģiju, slāpeklis tiek atdalīts nitrifikācijas un denitrifikācijas procesā, bet fosfors tiek uzkrāts aktivētajās dūņās un tiek atdalīts kopā ar pārpalikumu.
Notekūdeņi pa pieplūdes cauruli (1) pašteces ceļā nonāk iekārtas anaerobajā kamerā (2), kurā ar cirkulācijas aktīvo dūņu ērlifta (7) palīdzību nonāk cirkulējošās aktīvās dūņas no sekundārā nostādinātāja (5). Šajā zonā, uzturot anaerobus apstākļus (bez izšķīdušā skābekļa), lielākā daļa fosfora savienojumu (organiskais fosfors, polifosfāti u. c.)  pārvēršas šķīstošos fosfātos, kas tiek izmantoti turpmākajos notekūdeņu attīrīšanas procesos un uzkrājas aktīvajās dūņās. Notekūdeņu un dūņu maisījums no šīs zonas ieplūst anoksā kamerā (3) (denitrifikatorā), kurā aktīvo dūņu maisījums ar ērliftu (8) palīdzību tiek nogādāts no aerācijas zonas. Anoksajā kamerā, kur izšķīdušā skābekļa līmenis ir ļoti zems, slāpeklis tiek atdalīts no nitrātiem, kas atrodas atpakaļ nogādāto nitrificēto dūņu maisījumā, nitrāti sadalās slāpeklī un skābeklī, un daļa slāpekļa izdalās no notekūdeņiem slāpekļa gāzes veidā. Izdalījies skābeklis tiek izmantots organisko piesārņotāju oksidēšanai un nitrifikācijai.
Pēc tam maisījums tiek novadīts uz oksidācijas zonu – aerācijas (4) kameru (nitrifikatoru), kurā notiek no jauna ievadīto piesārņojošo vielu bioķīmiskā oksidācija un slāpekļa savienojumu nitrifikācija. Aerācijai tiek izmantoti difuzori (6), kas pietiekami smalki izkliedē gaisa pūtēja padoto gaisu un labi izšķīdina attīrāmo notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījumā. Gaiss no gaisa pūtēja pa pieplūdes cauruli tiek novadīts uz aerācijas kameras apakšējo daļu, kur tas ar maziem burbulīšiem caur difuzoriem (6) paceļas augšup, piesātinot attīrāmo notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījumu ar skābekli. Organiskie piesārņotāji tiek sadalīti, un liela to daļa tiek oksidēta līdz oglekļa dioksīdam un ūdenim, savukārt amonija un organiskā slāpekļa pamatmasa pārvēršas nitrātos. Daļa attīrīto notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījuma no aerācijas kameras (4) ar ērlifta (8) palīdzību tiek nogādāta iepriekšējā notekūdeņu attīrīšanas posmā – anoksajā kamerā (3), bet otra daļa pa pārplūdes cauruli (9) tiek novadīta uz sekundāro nostādinātāju (5). Tajā aktīvās dūņas gravitācijas spēka iedarbībā atdalās un nolaižas uz iekārtas apakšējo daļu, kur tās tiek nogādātas atpakaļ notekūdeņu attīrīšanas sākumposmā – anaerobajā kamerā (2). Attīrītais ūdens plūst caur pārplūdes (10) un zobainas formas malām (11), kas aiztur dūņu paliekas, un uzkrājas savākšanas teknē (12), pa kuru izplūst no iekārtas pa izplūdes cauruli (13) paredzētajā izlaišanas vietā. Lai novērstu aktīvo dūņu daļiņu pacelšanos un iespējamo uzkrāšanos uz sekundārā nostādinātāja (5) virsmas, tā augšdaļā ir uzstādītas gaisa caurulītes – gaisa burbulīšu ģeneratori (14), kas paredzēti pacēlušos dūņu slāņa sadalīšanai. Gaisu tiem piegādā tas pats gaisa pūtējs, kas paredzēts citām tehnoloģiskajām vajadzībām. Lai uzturētu aktīvās dūņas suspendētā stāvoklī, anaerobajā (2) un anoksajā (3) kamerā periodiski tiek veikta notekūdeņu maisīšana ar saspiestu gaisu, kas tiek padots pa perforētajām caurulītēm (15) kameru apakšā, kurās esošās atveres nodrošina maisīšanu ar lieliem burbulīšiem, tādējādi neļaujot izšķīst skābeklim un uzturot nepieciešamos anaerobos un anoksos apstākļus. Maisīšanas periodiskumu un intensitāti iestata iekārtas palaišanas un regulēšanas darbu laikā.
Iekārtas palaišanas un regulēšanas darbu ilgums – līdz 4 nedēļām, kad notekūdeņu attīrīšanas pakāpe sasniedz projektēto līmeni.

Walis nuotekų valymo įrenginio valdiklis

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība ir pilnībā automatizēta. Iekārtas darbu regulē vieds GSM kontrolieris, kas paredzēts iekārtā notiekošo aerācijas un cirkulācijas procesu kontrolēšanai. Ar tā palīdzību, atbilstoši ieprogrammētiem laika intervāliem mainot elektromagnētiskā vārsta stāvokli, tiek regulēta padodamā gaisa plūsma kolektoros un gaisa pūtēja darbs. Kontrolieris reģistrē momentānos sistēmas darbības datus un iespējamās novirzes, kā arī traucējumu gadījumā par tiem informē ražotāju vai oficiālos ražotāja pārstāvjus, kuri sniedz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumus.
WALIS bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas standartā tiek komplektētas ar HIBLOW (Japāna) gaisa pūtējiem.
Notekūdeņu novadīšana vidē, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības vai citas prasības notekūdeņu novadīšanai vidē, ir krimināli sodāma!

Vai jums ir kādi jautājumi?

Sazināties